Arbeidsdeal: maak werk van opleidingsplannen en de vier verplichte opleidingsdagen per medewerker

Actiepunten voor medewerker en werkgever

Kernpunten binnen de arbeidsdeal:
De wet voorziet sinds kort in een individueel opleidingsrecht voor medewerkers. Tot op heden kenden we een collectief recht, want er werd voorzien in een gemiddelde aan opleidingsdagen per voltijds equivalent. Een belangrijke verandering dus.

Let wel: het gaat om een opleidingsrecht, geen plicht. Medewerkers zijn dus niet verplicht om alle opleidingsdagen effectief op te nemen, al moeten ze wel voorzien worden door de werkgever. Vind je dat je medewerker bijscholing nodig heeft om zijn takenpakket goed uit te voeren, dan kun je je medewerker uiteraard wel nog verplichten om een opleiding te volgen.

Het opleidingsrecht is enkel van toepassing voor ondernemingen die 10 of meer medewerkers tewerkstellen.

Hoeveel dagen opleiding?

· Tussen 10 en 20 medewerkers: 1 dag per jaar
· Minstens 20 medewerkers: 4 dagen in 2023 en 5 dagen vanaf 2024

Welke opleiding?

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee soorten opleidingen:

· Formele opleidingen zijn door lesgevers of sprekers ontwikkelde cursussen en stages. Deze opleidingen worden gekenmerkt door een hoge graad van organisatie van de opleider of opleidingsinstelling. Ze gaan door op een plaats die duidelijk van de werkplek gescheiden is. Ze richten zich tot een groep leerlingen. Die opleidingen kunnen ontwikkeld en beheerd worden door de onderneming zelf of door een extern organisme.

· Informele opleidingen zijn de opleidingsactiviteiten, andere dan de formele opleidingen, die rechtstreeks betrekking hebben op het werk. Deze opleidingen worden gekenmerkt door een hoge graad van zelforganisatie door de individuele leerling of door een groep leerlingen met betrekking tot de tijd, de plaats en de inhoud, een inhoud die gekozen wordt volgens de individuele behoeften van de leerling op de werkplek, en met een rechtstreeks verband met het werk en de werkplek, met inbegrip van deelname aan conferenties of beurzen voor leerdoeleinden.

Een medewerker kan de opleidingen volgen zowel binnen als buiten de gewone werktijden. Wanneer de opleiding buiten de gewone werktijden wordt gevolgd, geven de uren die daarmee overeenkomen recht op de betaling van het normale loon, zonder evenwel aanleiding te geven tot de betaling van een eventueel overloon.

Hoe het individueel opleidingsrecht toepassen in de onderneming van 20 of meer medewerkers?

Het individueel opleidingsrecht wordt toegepast via twee manieren:

· Ofwel wordt er een sectorale cao gesloten;
· Ofwel kent de werkgever de medewerker opleidingsdagen toe via de individuele opleidingsrekening.
Dat is een elektronisch of papieren formulier dat de volgende minimumvermeldingen moet bevatten:

· de identiteit van de medewerker (naam, voornaam, geboortedatum en -plaats, adres en rijksregisternummer)
· het arbeidsregime van de medewerker;
· het bevoegde paritaire comité;
· het opleidingskrediet (het aantal opleidingsdagen waarover de medewerker gedurende het kalenderjaar beschikt);
· het aantal gevolgde en het aantal overblijvende dagen of het aantal over te dragen dagen naar volgend jaar;
· het groeipad.

Een sectorale cao kan het aantal dagen en het groeipad wijzigen – meer of minder – zonder het aantal opleidingsdagen te kunnen verminderen tot minder dan 2 dagen.

Wanneer geen sectorale cao wordt gesloten om het individueel opleidingsrecht te concretiseren dan zal dit moeten gebeuren via een individuele opleidingsrekening die een opleidingskrediet toekent aan de medewerker.

5 Praktische tips & tricks

Werkgevers met minstens 20 medewerkers moeten jaarlijks, vóór 31 maart, een opleidingsplan* (zie info verder) opstellen. Hieraan voorafgaand dient er intern een sociaal overleg plaats te vinden. De werkgever dient het plan minstens 15 dagen vóór de vergadering waarin het wordt besproken, voor te leggen aan de ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging. Deze laatste partij formuleert dan een advies tegen uiterlijk 15 maart. Binnen een maand na de inwerkingtreding van het plan moet de werkgever dan nog een afschrift bezorgen aan een (nog bij Koninklijk Besluit te bepalen) ambtenaar.

Het plan moet, via een doordacht beleid rond opleiding, leiden tot een versterking van de competenties van alle medewerkers.

Hoe stel ik een opleidingsplan op?

Een opleidingsplan is eigenlijk een overzicht van concrete opleidingen die per doelgroep zullen gegeven worden tijdens het volgende jaar. (Word-document is voldoende.)

Veel ondernemingen hebben dit al via Cevora (waar in ruil voor subsidies al zo’n plan moet opgemaakt worden). Elke sector heeft een sectorfonds waar je als onderneming jaarlijks aan bijdraagt, dus benut het in deze ook. Denk ook aan de kmo-portefeuille of ESF voor mogelijke subsidiëring.

Let wel: Er is momenteel nog geen Koninklijk Besluit waar de neerlegging van het opleidingsplan wordt geregeld.

De opmaak en uitvoering is al een hele klus, maar probeer ook continu bij te sturen waar nodig. Blijf steeds nadenken over de tijd, het budget, de vorm, de voorbereiding, de opvolging,…
Ontwikkelingskansen bieden aan medewerkers is één van de belangrijkste voorwaarden voor retentie.

Werken met een hr-tool is niet vereist, je mag registreren/bijhouden zoals je wil, bv. in een Excel-file.

Meten is weten, dus ook intern is het handig te weten wie, hoeveel uren en welke opleidingen op welke manier gevolgd werden tijdens de afgelopen maanden/jaren.
Uiteraard is een tool of digitalisering van processen geen onoverkomelijke luxe. Daarom adviseren wij om samen te werken met jouw sociaal secretariaat en iedere opleiding met een code te registreren zodat deze ook meegenomen worden in de sociale balans van de onderneming en/of je ook rapporten kan trekken voor jouw intern beleid.

Bij ontslag door de werkgever heeft de medewerker het recht om het resterend saldo nog op te nemen tijdens de opzeggingstermijn (in onderling overleg). De niet-opgenomen dagen worden bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst bovendien gezien als een voordeel verworven krachtens de overeenkomst (dit zal dus meegeteld moeten worden bij de berekening van de opzegvergoeding).

Neemt je medewerker zelf ontslag of ontsla je hem/haar om dringende redenen, dan is er geen recht om het gecumuleerde en resterende opleidingskrediet op te nemen. Je kan wel toestaan dat een openstaand saldo nog opgenomen wordt vooraleer de samenwerking effectief ten einde loopt.

Let wel: De valorisatie moet ook hier nog geregeld worden via een Koninklijk Besluit.

In regel?

Waar het initieel de bedoeling was dat je het opleidingsplan zou moeten opsturen naar het FOD, is hieromtrent nog geen Koninklijk Besluit, dus voorlopig is het voldoende als het beschikbaar is in de onderneming.

De bedoeling was ook dat alles tweejaarlijks zou moeten geregeld worden via een sectorale cao, zo niet zal een individuele opleidingsrekening gelden. De deadline daarvoor is telkens 30 september van het eerste jaar. Te starten vanaf 2023-2024. Binnenkort starten hierrond de sectorale onderhandelingen, dus hou hiervoor zeker de communicatie van jouw sectorfonds in de gaten.

Of ga ten rade bij experten zoals The Moris Company.

Op de hoogte blijven van alles rond The Moris Company?

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief


info@moris.company
+32 50 73 93 32

Kalvekeetdijk 179/113
8300 Knokke-Heist
MeetDistrict logo

Ottergemsesteenweg-Zuid 808 B186
9000 Gent